นางสาวรุ่งนิรันดร์  คัดชารัตน์

ครูชำนาญการ 

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

คำอธิบายรายวิชา
แบบทดสอบความรู้พื้นฐาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
แบบทดสอบก่อนเรียน
ศึกษาเนื้อหา
ศึกษาเพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
แบบทดสอบก่อนเรียน
ศึกษาเนื้อหา
ศึกษาเพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
แบบทดสอบก่อนเรียน
ศึกษาเนื้อหา
ศึกษาเพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
แบบทดสอบก่อนเรียน
ศึกษาเนื้อหา
ศึกษาเพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบวัดผลสัมฤทธิ์

ประวัติผู้จัดทำ

ชื่อ - สกุล  :   นางสาวรุ่งนิรันดร์    คัดชารัตน์

เกิด  :  วันที่  16  เดือน  เมษายน  2526

สถานที่เกิด  : จังหวัดหนองคาย (ปัจจุบัน จ.บึงกาฬ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : 1325  โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง  แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม.10110

ประวัติการศึกษา

    

พ.ศ. 2545      จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต  โรงเรียนโนนคำพิทยาคม

พ.ศ. 2549      จบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา

                       มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี (เกียรตินิยมอันดับ 1)

พ.ศ. 2560       จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา   มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2549      ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

                       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2

พ.ศ. 2550      ครูโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม  กรุงเทพมหานคร

                        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1

พ.ศ. 2551       ครูโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง  กรุงเทพมหานคร

                        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1

ปัจจุบัน            ครูชำนาญการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร

                        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

                        แขวงพระโขนงเหนือเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  10110

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Instagram Social Icon

รุ่งนิรันดร์  คัดชารัตน์ e-mail : rungnirank260@gmail.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now