นางสาวรุ่งนิรันดร์  คัดชารัตน์

ครูชำนาญการ 

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

มาตรฐานการเรียนรู้ ​

มาตรฐาน ง3.1  เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้  การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

ตัวชี้วัด 

อธิบายหลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ง 3.1 ม.2/2)

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

มีวินัย :

      ตัวชี้วัดที่ 3.1  ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ                                 ครอบครัว  โรงเรียน และสังคม

ใฝ่เรียนรู้ :

      ตัวชี้วัดที่ 4.2  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและ                                  ภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม                                  บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ สามารถนำ                              ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Instagram Social Icon

รุ่งนิรันดร์  คัดชารัตน์ e-mail : rungnirank260@gmail.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now