นางสาวรุ่งนิรันดร์  คัดชารัตน์

ครูชำนาญการ 

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (ง22102)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   เวลา  20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

          อธิบายหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ การค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และการใช้งานซอฟต์แวร์และระบบเครือข่ายในการทำงาน

          ปฏิบัติการสืบค้นหาความหมายของการสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย องค์ประกอบของการสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย ชนิดของสัญญาณ  ชนิดของระบบเครือข่าย วิวัฒนาการของการสื่อสารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและในอนาคต วิวัฒนาการอินเตอร์เน็ต องค์ประกอบของระบบเครือข่าย วิธีการ/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาคอมพิวเตอร์ หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ฝึกการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มร่วมกันในการคิดแก้ไขปัญหาต่างๆ สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

          เกิดเจตนคติที่ดีต่อกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อตนเองและสังคม

 

ตัวชี้วัด

ง3.1 ม.2/1 , ง3.1 ม.2/2 , ง3.1 ม.2/3

 

รวม  3 ตัวชี้วัด

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Instagram Social Icon

รุ่งนิรันดร์  คัดชารัตน์ e-mail : rungnirank260@gmail.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now